Friday, 2 March 2012

Acadedmy visit - EKBJJ Rotherham

Eddie Kone @ EKBJJ Rotherham
Read up on my latest academy visit - http://www.bjjstyle.com/news/ekbjj/rotherham.php

No comments: